Social & Economic rights

Thursday, 23 November 2023

(Ne)primena mera sprečavanja apatridije dece

Visar je rođen u bolnici u Vranju 2022. godine. Njegova majka je apatrid, rođena u Nemačkoj, koja je od povratka iz inostranstva 2019. godine pokušavala da ostvari pravo na državljanstvo i za koju je krajem oktobra 2023. godine obustavljen postupak sticanja državljanstva Republike Srbije.

Visarova majka nije posedovala ličnu kartu u vreme porođaja, zbog čega njemu nije određeno lično ime. Kako je propisano da se istekom roka od 30 dana, određivanje ličnog imena sprovodi u postupku pred organom starateljstva, marta 2023. godine Centru za socijalni rad u Bujanovcu podnet je zahtev za određivanje ličnog imena. Centar nije postupao po zahtevu jer Visarova majka ne poseduje ličnu kartu, odnosno, insistirao je na tome da samo majka koja poseduje važeću ličnu kartu može da učestvuje u postupku određivanja ličnog imena deteta. Takođe, iako je propisima predviđena i afirmativna mera, da po službenoj dužnosti organ starateljstva može samostalno da odredi lično ime deteta bez učešća roditelja, Centar za socijalni rad u Bujanovcu odbijao je da postupa i po ovom osnovu, ostajući pri svom ranije navedenom stavu. Po podnetom zahtevu za određivanje ličnog imena, Centar za socijalni rad u Bujanovcu nije postupao, sve dok u ovom slučaju nije urgirao drugostepeni organ i to posredstvom Matične službe u Vranju, nakon čega je Centar za socijalni rad u Bujanovcu doneo odluku o određivanju ličnog imena deteta.

Poreklom po majci Visar nije stekao državljanstvo, jer je u matičnoj evidenciji gde je upisana činjenica njegovog rođenja, kao roditelj evidentirana samo majka koja je apatrid. Međutim, Visar ima pravo na srpsko državljanstvo poreklom po ocu koji je državljanin Republike Srbije. Kako bi se u matičnoj evidenciji rođenih gde je upisana činjenica Visarovog rođenja upisali podaci o njegovom ocu, Visarovi roditelji su se obratili Centru za socijalni rad u Bujanovcu sa zahtevom za sprovođenje postupka priznanja očinstva. Sprovođenje postupka je ovaj organ starateljstva odbio jer Visarova majka ne poseduje ličnu kartu. Iako je Porodičnim zakonom propisano da se postupak priznanja očinstva može sprovesti i u slučaju kada majka ne može da dâ saglasnost, što predstavlja afirmativnu meru da se deci omogući sticanje formalnog pravnog subjektiviteta, Centar za socijalni rad u Bujanovcu odbio je postupanje. S obzirom da je propisima predviđeno da se izjava o priznanju očinstva može dati i u postupku pred javnim beležnikom, Visarovi roditelji su se obratili notaru u Bujanovcu, koji je sproveo ovaj postupak. U junu 2023. godine, Matičnoj službi u Vranju Visarovi roditelji su podneli zahtev za upis podataka o očinstvu u matičnoj evidenciji rođenih deteta, prilažući ispravu o priznanju očinstva. Matična služba u Vranju odbila je da postupa po zahtevu, zatraživši od roditelja da se postupak priznanja očinstva sprovede pred Centrom za socijalni rad u Bujanovcu, sa napomenom da upis podatka o priznanju očinstva u svakom slučaju neće biti moguće sprovesti sve dok majka ne pribavi ličnu kartu. Iako su roditelji u Matičnoj službi u Vranju ukazali da majka nema ličnu kartu, niti može da je pribavi jer je apatrid, da je postupak priznanja očinstva sproveden u zakonom propisanom postupku, te da dete ne bi trebalo da trpi posledice nepovoljnog ličnog-pravnog položaja roditelja, matična služba je ostala pri svom stavu da nije moguće sprovesti upis podataka o očinstvu u slučaju kada majka ne poseduje ličnu kartu, odnosno, kada nije moguće dokazati identitet majke.

Zabrinjavajuće je da i pored postojanja mera pravne zaštite za sprečavanje apatridije među decom, nadležni organi izbegavaju njihovu primenu, pravdajući to sprečavanjem potencijalnog narušavanja pravne sigurnosti. Posledica navedenih postupanja, odnosno propuštanja postupanja, kojima se narušava princip najboljeg interesa deteta, je da Visarov položaj i dalje ostaje marginalizovan i izložen diskriminaciji. Sa predstavnicima Matične službe u Vranju će se nastaviti sprovođenje konsultacija u cilju uspešnog okončanja postupka upisa podataka o očinstvu, a sve kako bi se Visaru omogućilo da stekne državljanstvo.

 

 

Read 2595 times
Tagged under
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action